కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.

కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు..

Nov 2, 2023 - 17:43
కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.
కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.
కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.
కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.
కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.
కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.
కావలి క్రిస్టియన్ పేటలో చిల్డ్రన్ నరేంద్ర హాస్పిటల్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కావ్య క్రిష్ణారెడ్డి గారు.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow